White City, Saskatchewan, S0G 5B0, Canada | 306-781-4595    sandy3050@sasktel.net